Choose your language

117ส่วนใหญ่มีเพียงการฉีดวัคซีนส่วนตัวเท่านั้น แต่การฉีดวัคซีนรายปีสามารถลดต้นทุนการรักษาพยาบาลและป้องกันการเสียชีวิตได้
Read more
72การศึกษาวิจัยครั้งแรกเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากทั้ง 4 ประเทศในสหราชอาณาจักร การใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กและเยาวชนยังต่ำในทั้ง 4 ประเทศเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ
Read more
funnygeneral